Polityka prywatności

Privacy policy of Kreator sp. z o.o. sp.k.

Kreator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej także jako „Spółka”) szanuje i troszczy się o prawo do prywatności każdego korzystającego z Witryny mieszczącej się pod adresem www.durabo.eu (dalej także jako „Witryna”) i dlatego za swój cel przyjmuje podejmowanie oraz nieustanne poszukiwanie wszelkich możliwych środków, które umożliwią bezpieczne przechowywanie zgromadzonych danych oraz zapewnią w procesie przetwarzania jak najpełniejszą ich ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych. Świadomość pełni zaufania, jakiej oczekują użytkownicy Witryny (dalej także jako „Użytkownicy”) oraz odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników motywuje do permanentnego podnoszenia standardów tej ochrony. Poziom ochrony prywatności oraz polityka „cookies” przyjęte w ramach Witryny są zgodne ze standardami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejsza polityka prywatności stanowi regulację prawną dotyczącą zasad korzystania z Witryny oraz zasad dotyczących przetwarzania przez Spółkę zgromadzonych danych osobowych.

 • I. Ochrona danych osobowych.
 • 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest spółka Kreator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu (ul. Mazurska 20, 87-100 Toruń) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520158, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8792674444, REGON: 341600888.

 • 2. Dane kontaktowe

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w celu zgłoszenia żądań odnośnie przysługujących Użytkownikowi praw, jak również w celu zgłoszenia opinii lub sugestii dotyczących Witryny lub jej zawartości, Użytkownik może skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

 1. listownie: pisząc na adres Spółki wskazany powyżej w pkt. 1;
 2. telefonicznie: dzwoniąc pod numer: [+48 56 623 47 49];
 3. drogą poczty elektronicznej: pisząc na adres: durabo@durabo.com.pl

 

 • 3. Inspektor Ochrony Danych

 

Obecnie w Spółce nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.

 

 • 4. Cele przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następującym celu:

 1. wykonania przez Spółkę umowy sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Witryny – jeżeli została zawarta z Użytkownikiem;
 2. świadczenia przez Spółkę elektronicznej usługi dystrybucyjnej (Newsletter) – jeżeli Użytkownik wyraził wolę świadczenia tej usługi;
 3. marketingu bezpośredniego usług własnych Spółki;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Przy zakupie produktów lub usługi za pośrednictwem Witryny, w tym w szczególności zakupu produktów, możemy wymagać podania określonych danych osobowych lub finansowych Użytkownika, w tym:

 1. informacji niezbędnych w celu nawiązania kontaktu (dalej „Informacje kontaktowe”), tj.: nazwy/imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego,
 2. informacji niezbędnych w celu przeprowadzenia transakcji (dalej „Informacje finansowe”), tj.: informacji o karcie kredytowej/debetowej wykorzystywanej w celach płatniczych, adresu miejsca zamieszkania,
 3. informacji geograficznych lub demograficznych związanych z badaniami rynku, z wyłączeniem jakichkolwiek danych wrażliwych (dalej „Informacje demograficzne).

Informacje finansowe są wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia i rozliczenia transakcji zainicjowanej przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny – Spółka korzysta z usługodawcy zewnętrznego w celu przeprowadzenia operacji finansowych przy wykorzystaniu podanych przez Użytkownika Informacji finansowych.

W wypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na uzyskiwanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Spółka uprawniona jest do przesyłania tego rodzaju informacji za pośrednictwem poczty e-mail. Wspomniana zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie. Dodatkowo Spółka może skontaktować się z Użytkownikiem w celach badawczych – Użytkownik może również zrezygnować z tego rodzaj badań rynku.

 • 5. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych:

 1. wyrażonej dobrowolnie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
 2. wykonania przez Spółkę zawartej umowy sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Witryny (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
 3. wykonania przez Spółkę zawartej umowy o świadczenie elektronicznej usługi dystrybucyjnej – Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
 4. wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
 5. prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest marketing bezpośredni usług własnych oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 • 6. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla możliwości pełnego korzystania z Witryny. Brak podania wymaganych danych osobowych uniemożliwi Spółce realizację umowy sprzedaży towarów oraz umowy świadczenia elektronicznej usługi dystrybucyjnej (Newsletter).

 • 7. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych każdy Użytkownik ma prawo żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W każdym czasie Użytkownik może również cofnąć udzieloną Spółce zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda była udzielona.

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub drogą elektroniczną zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie www.uodo.gov.pl

 • 8. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika

Spółka może przekazywać dane osobowe swoim partnerom handlowym, którzy współpracują ze Spółką. Przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w celach sprzedaży lub dostarczenia Użytkownikowi produktów lub usług oferowanych przez Spółkę. Partnerzy handlowi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązani są do dochowania wszelkich standardów związanych z ochroną przekazanych im danych osobowych.

Spółka może ujawnić dane osobowe Użytkownika, w przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności na wezwanie właściwych organów władzy, po przedstawieniu przez podmiot żądający dostępu umocowania zgodnego z wymogami prawa.

 • 9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do państw trzecich. Podstawą do przekazania danych w każdym przypadku będą standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zgodne z przepisami unijnymi.

 • 10. Okres przechowywania danych osobowych

Spółka będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika przez następujące okresy:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu wykonania przez Spółkę zawartej umowy sprzedaży – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Użytkownika (np. obsługi reklamacji),
 2. dane przetwarzane w celu świadczenia przez Spółkę elektronicznej usługi dystrybucyjnej (Newsletter) – przez czas trwania umowy o świadczenie tej usługi;
 3. dane osobowe przetwarzane w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego;
 4. dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług własnych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 5. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody – do czasu jej odwołania przez osobę, której dane dotyczą;
 6. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres 2 pełnych lat od zakończenia istnienia ostatniego z ww. okresów, z zastrzeżeniem sytuacji w których przed Sądem, komornikiem, policją, prokuraturą lub innym organem toczy się postępowanie, w takim wypadku dane będą przetwarzane do końca roku następującego po zakończeniu ostatniego z tych postępowań;
 • 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Na podstawie danych osobowych Użytkownika Spółka nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmować decyzji, w tym ich profilować.

 • II. Korzystanie z Witryny

Korzystanie z Witryny związane jest z przedstawieniem Użytkownikom zakresu usług i produktów oferowanych przez Spółkę.

 • 1. Prawa autorskie

Witryna chroniona jest prawem autorskim.

Prawa autorskie do Witryny i jej poszczególnych elementów przysługują niepodzielnie Spółce. Zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub dokonywanie innych czynności, których przedmiotem jest jakakolwiek zawartość Witryny wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej na piśmie, z wyłączeniem wykorzystywania w celach niekomercyjnych i dla własnego użytku. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie przysługujące Spółce do Witryny są zabronione.

Wszelkie umieszczone w Witrynie nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne zastosowane oznaczenia stanowią znaki towarowe podlegające ochronie prawnej i korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Spółki wyrażoną na piśmie.

 • 2. Odpowiedzialność

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone w Witrynie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga formy pisemnej.

Spółka informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się na Witrynie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Spółkę i Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. Użytkownik Witryny decydując się na korzystanie z odesłań, o których mowa powyżej, czyni to na własną odpowiedzialność.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek błędów Witryny wywołane wirusami komputerowymi lub innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.

 • 3. Polityka ‘cookies’.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Witrynę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik odwiedzający Witrynę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Spółka może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Witryny w następujących celach:

 1. identyfikacji Użytkowników;
 2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzach, ankietach lub danych logowania;
 3. dostosowywania zawartości Witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Witryny;
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Witryny.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Witrynę – zgodnie z przepisami prawa taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 • III. Postanowienia końcowe

Spółka zastrzega prawo do dokonywania zmian Witryny oraz niniejszej polityki prywatności w każdym czasie, w jakimkolwiek zakresie. Informacja o wszelkich tego typu zmianach będzie publikowana na łamach Witryny.